EORTOLOGIO.jpg
Δευτέρα 20 Αυγούστου
Σαμουήλ προφήτου, Φωτεινής, Λουκίου και Ηλιοδώρου μαρτύρων, Ρηγίνου και Ορέστου
Eortologio_Bottom.jpg
MHNYMAHMERAS.jpg

Δεν είδα εγώ μεγαλυτέραν ανάπαυσιν ως της τελείας υπακοής…
Εργασθήτε λοιπόν τώρα που είσθε νέοι, να θερίσετε καρπόν απάθειας εις το γήρας. Εάν δεν βιασθήτε και του Μαθουσάλα τα χρόνια να ζήσετε, δεν θα χαρήτε αυτά τα χαρίσματα…
Και θα ιδήτε τοιαύτην ακινησίαν πα­θών και ειρήνην ψυχής ως να είσθε μέσα εις τον Παράδεισον.

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

 

Eortologio Bottom
PERIHGHSH.jpg
accordion joomla menu download
h3.jpg
DHMOFILH.jpg
Eortologio_Bottom.jpg
Εγγραφή Newsletter

Radio

Proskinimata

 01

Agiagrafi

 Leitourgika

Hartis

Kairos

EIDHSEIS
Αύγουστος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Eortologio Bottom

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-16:00 Κάθε Τρίτη κλειστό
Ιερά Μονή Βαρλαάμ
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-16:00 Κάθε Παρασκευὴ κλειστό
Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-13:30 & 15:30-17:30 Κάθε Δευτέρα κλειστό
Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-17:00 Κάθε Πέμπτη κλειστό
Ιερά Μονή Ρουσάνου
Θερινὸ ὡράριο : 9:00-17:00 Κάθε Τετάρτη κλειστό
Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσα
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-15:30 Κάθε Παρασκευὴ κλειστό

 Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων
Ημερήσια Διαταγή της 20 Νοεμβρίου 1940

του Λοχαγού Μάρκου Κλαδάκη

Εθελονταί της τυραννούμενης Δωδεκανήσου ,

Προσέρχεσθε σήμερον εις τας τάξεις του Εθνικού Στρατού, εθελουσίως κατατασσόμενοι, ίνα προσφέρητε το αίμα σας εις τον βωμόν της φιλτάτης πατρίδος. Περιβαλλόμενοι το τιμημένον ένδυμα του Έλληνος Στρατιώτου, εισέρχεσθε εις την μεγάλην οικογένειαν του Εθνικού μας Στρατού. Εις την νέαν οικογένειάν σας αυτήν θα εύρητε όλην την στοργήν, όλην την αγάπην, όλον το ενδιαφέρον.

Από σήμερον ανήκετε εις την υπηρεσίαν της πατρίδος και μόνον εις αυτήν. Τιμή και δόξα εις υμάς,

Στρατιώται της Δωδεκανήσου .

Συγκροτούντες το νεαρόν Σύνταγμα Δωδεκανησίων , αναλαμβάνετε την ιεράν έναντι του Έθνους ολοκλήρου υποχρέωσιν, ίνα δοξάσητε την σημαίαν του, λαμπρύνητε τα όπλα του και αναγράψητε την ιστορίαν του με χρυσά ανεξίτηλα γράμματα.

Εθελονταί Δωδεκανήσιοι ,

Αφ' ής στιγμής ο απεχθής τύραννος της ιδιαιτέρας ημών Πατρίδος δολοφονικώς έπληξε και την μητέρα Ελλάδα, η οικουμένη ολόκληρος στρέφει μετά συμπαθείας και θαυμασμού τα βλέμματά της προς αυτήν και από τα στόματα του κόσμου ολοκλήρου μία ευχή εκπέμπεται: « Να ελευθερωθούν τα Δωδεκάνησα !»

Στρατιώται της Δωδεκανήσου ,

Σε σας θα ανατεθή η ένδοξος, η υψηλή αυτή αποστολή. Σεις θα πραγματοποιήσετε το από αιώνων όνειρον των Δωδεκανησίων. Σεις θα θραύσητε τα δεσμά της δουλείας με τα οποία, επί αιώνας, ήσαν σφικτά δεμένα τα μαρτυρικά Δωδεκάνησα. Σεις θα πλήξητε τον μισητόν κατακτητήν και θα αποδώσητε την σκλαβωμένην ιδιαιτέραν σας πατρίδα ελευθέραν εις τας αγκάλας της μεγάλης Μητρός Ελλάδος. Η αποστολή σας αύτη, ένδοξος και ωραία, θα απαιτήση εκ μέρους όλων σκληρούς κόπους και θυσίας. Τους κόπους αυτού, τας θυσίας αυτάς, θα τας αξιώσω απολύτως. Την υψηλήν μας αποστολήν είμαι αποφασισμένος οπωσδήποτε να φέρω εις πέρας.

Δωδεκανήσιοι Στρατιώται ,

Τίθημι ως έμβλημα του Συντάγματος το « Εμπρός! Πάντοτε εμπρός! Με οποιανδήποτε θυσίαν ». Το έμβλημα αυτό δέον να αποτελέση το Σύμβολον Πίστεώς σας. Με το έμβλημα αυτό θα βαδίσωμεν προς την οδόν της ελευθερίας, προς την οδόν της δόξης και της τιμής.

Πιστεύω

ακραδάντως εις την νίκην και την πίστην μου αυτήν δέον να ενστερνισθήτε απολύτως.

Δωδεκανήσιοι Στρατιώται ,

Εμψυχωμένοι με τα ιδανικά της φυλής, ενστερνισμένοι τας εθνικάς ημών παραδόσεις, πειθαρχούντες, τηρούντες μετά σχολαστικής ακριβείας τας εντολάς των ανωτέρων σας και εργαζόμενοι μετά επιμελείας, θα δυνηθήτε να αποτελέσητε εις χείρας των ηγητόρων σας το όπλον, το οποίον θα πλήξη καιρίως και θα συντρίψη τον μισητόν εχθρόν.

Δωδεκανήσιοι Στρατιώται ,

Φιλοδοξήσατε να εγγράψητε τα ονόματά σας εις τας δέλτους της Εθνικής μας Ιστορίας. Φιλοδοξήσατε να αναγράψητε την ιστορίαν του Συντάγματός μας με χρυσά γράμματα. Φιλοδοξήσατε να υπερβάλητε εις ορμήν, εις γενναιότητα, εις τόλμην, εις αυτοθυσίαν τους ελευθέρους αδελφούς Έλληνας, οίτινες αγωνιζόμενοι εις τας Ηπειρωτικάς φάραγγας τον αγώνα της Ελευθερίας, μαχόμενοι κατά του εσμού των μισητών τυράννων μας, προσθέτουσι νέας σελίδας δόξης εις την ιστορίαν του Έθνους μας.

Αποδείξατε εις τον κόσμον ολόκληρον, ότι η δωδεκανησιακή ψυχή δεν κατεβλήθη από την επί αιώνας δουλείαν, αλλά ζη. Ζη και πάλλεται από τα αυτά εκείνα αισθήματα, από τα οποία επάλλετο η ψυχή των Ελλήνων ηρώων των περιαγαγόντων νικηφόρως τας σημαίας μας εις τα αιματοβαφή πεδία της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Μικρασίας.

Δωδεκανήσιοι Στρατιώται ,

Τιμήσατε τα όπλα μας,

Λαμπρύνατε την Σημαίαν μας,

Δοξάσατε το Σύνταγμά μας.

Ο Διοικητής του Συντάγματος Δωδεκανησίων

Μάρκος Π. Κλαδάκης

Λοχαγός Πεζικού

  (Από το βιβλίο του Μάρκου Κλαδάκη : Ιστορία του Συντάγματος Δωδεκανησίων Εθελοντών. Έκδοση Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδ/σου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος»)

 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 169 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εμφανίσεις Άρθρων
16989926

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ