brefiki iliki(ο απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τον βοηθό του Τιμόθεο, αναφέρει:«Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β’ Τιμ. γ΄ 14, 15).

μια ανάλυση των λόγων αυτών, μαζί με την σημασία της εν Χριστώ διαπαιδαγώγησης του παιδιού από την μητέρα και τη γιαγιά, βασιζόμενη στο παράδειγμα του αποστόλου Τιμοθέου, που τιμάται σήμερα (22 Ιανουαρίου)

 

Ἀνάμεσα στὸν εἰδωλολατρικὸ πληθυσμὸ τῆς Λύστρας, μιὰ σεμνὴ ἑβραϊκὴ οἰκογένεια διατηροῦσε ἀκόμη τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ γιαγιά, ἡ Λωίδα, ἡ κόρη της ἡ Εὐνίκη μὲ τὸ μοναχοπαίδι της τὸν Τιμόθεο. Ὁ πατέρας τοῦ Τιμοθέου ἦταν Ἕλληνας καὶ πρὸ πολλοῦ εἶχε πεθάνει. Ἔτσι, μέσα στὸ οἰκογενειακὸ αὐτὸ περιβάλλον τῶν δύο γυναικῶν μεγάλωσε καὶ ἀνετράφη ὁ Τιμόθεος. Ἦταν ἕνα σπιτικὸ παιδί. Οἱ βρώμικες συνήθειες τῆς πόλεως οὔτε κἄν τὸν ἄγγιξαν.

 

Ἡ μητέρα του καὶ ἡ γιαγιά του εἶχαν φροντίσει ἀπὸ πολὺ νωρὶς νὰ διοχετεύουν τὶς διανοητικὲς ἀναζητήσεις τοῦ παιδιοῦ καὶ τὰ αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του, στὴν χειρωνακτικὴ ἐργασία καὶ τὴν μελέτη τῶν ἱερῶν Γραμμάτων, τὴν Ἁγία Γραφή.

Θὰ γράψῃ ἀργότερα στὸν Τιμόθεο ὁ Ἀπ. Παῦλος ὅταν θὰ εἶναι πιὰ ὥριμος ἄνδρας καὶ Χριστιανός: «Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β’ Τιμ. γ΄ 14, 15).

Ἂν ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀπέκτησε ἕναν πολυτιμώτατον συνεργάτην καὶ ἡ Ἐκκλησία ἕναν Ἅγιον, τοῦτο ὀφείλεται στὶς δύο αὐτὲς γυναῖκες ποὺ σμίλεψαν τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὰ βρεφικά του ἀκόμη χρόνια. Θὰ τὸ σημειώσῃ κι αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος: «Ὑπόμνησιν λαμβάνω τῆς ἐν σοί ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνώκησε πρῶτον ἐν τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί» (Β΄ Τιμ. α΄ 5). Μία κληροδότησι ἀνυποκρίτου πίστεως ποὺ ξεκινᾶ ἀπ’ τὴ γιαγιὰ καὶ περνώντας ἀπ’ τὴ μητέρα φθάνει στὸν ἐγγονό. Μία καλὴ κληροδότησι ποὺ προστατεύεται καὶ προάγεται ἀπὸ μιὰ καλὴ ἀγωγή.

Οἱ Ἀπόστολικες Διαταγές, παίρνοντας ἀφορμή ἀπὸ τὴν προτροπὴ αὐτὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου σημειώνουν πολὺ χαρακτηριστικά: «ποιεῖτε –τὰ παιδία- ὑποτακτικά, ἀπὸ βρέφους διδάσκοντες αὐτὰ ἱερὰ γράμματα, ἡμέτερά τε καὶ θεῖα, καὶ πᾶσαν γραφὴν θείαν παραδιδόντες αὐτοῖς, ἄνεσιν αὐτοῖς μὴ διδόντες κατεξουσιάζειν ὑμῶν παρὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην, μετὰ ὁμηλίκων εἰς συμπόσιον μὴ ἑῶντες αὐτὰ συμβάλλειν οὕτω γὰρ εἰς ἀταξίαν ἐκτραπήσονται καὶ εἰς πορνείαν περιπεσοῦνται. Καὶ ἐὰν παρὰ τὴν τῶν γονέων ἀμέλειαν τοῦτο πάθωσιν, ἔνοχοι τῶν ψυχῶν αὐτῶν οἱ γεννήσαντες ὑπάρξουσιν» (Ἀποστ. Διαταγ. Βιβλ. Δ’ ΧΙ, ΒΕΠΕΣ 2 73, 20).

Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσε καὶ ἀνετράφη ὁ Τιμόθεος, καὶ κατώρθωσε νὰ γίνῃ σκεῦος πολύτιμο στὸν Κύριό του. Ἕνα δοχεῖο ἕτοιμο νὰ δεχθῇ ὅλη τὴν εὐωδία τῆς θείας Χάριτος καὶ τὸ ζηλευτὸ ἀξίωμα, νὰ γίνῃ παμφίλτατος συνεργάτης τοῦ πιὸ μεγάλου ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Ἀπ. Παύλου. Μέσα στὸ σπίτι αὐτὸ τῆς Λύστρας βρῆκαν ἀνάπαυσι οἱ καρδιὲς τῶν δύο ἀποστόλων, τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Βαρνάβα. Καὶ ὅταν ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπιχειρῇ τὴν δεύτερή του περιοδεία, ὁ Τιμόθεος εἶναι πλέον ἕτοιμος νὰ δώσῃ τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο:ΑΠΟCTOΛΟC ΤΙΜΟΘΕΟC Ἀρχ. Ἀθανασίου

 

ΠΗΓΗ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ